EUROPROJECT-PLESS
  Podsumowanie III - letniego Projektu
 
Zawartość nowej strony
Podsumowanie Projektu Rozwoju Szkoły 
'Nowe Media 
w Europejskich Koncepcjach Nauczania' ,
zrealizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie 
w latach 2006-2009
 
 Zgodnie z głównym założeniem Projektu Rozwoju Szkoły zat. ‘Nowe Media w Europejskich Koncepcjach Nauczania’ wszelkie działania w ramach projektu miały mieć na celu :
-skuteczne zintegrowanie nowych mediów z tokiem lekcyjnym oraz stworzenie bazy danych, która mogłaby być wykorzystywana przez nauczycieli.
-uczniowie mieli nauczyć się używać nowych mediów w racjonalny sposób, wykorzystywać nowe media w nauce oraz wymieniać się w międzyczasie doświadczeniami z innymi uczniami.
W/w cele główne zostały w pełni osiągnięte.
W trakcie realizacji projektu dokonano stopniowego rozbudowywania bazy tworzonych danych oraz tych gotowych, a wykorzystywanych w procesie edukacyjnym. Uczniowie również tworzyli własne materiały edukacyjne, i wykorzystywali nowe media jako sposób komunikowania się z kolegami w klasie jak i pomiędzy krajami partnerskimi, co zostanie omówione szczegółowo poniżej.
 
 
 
 
Omówienie realizacji działań w ramach projektu  w oparciu o ankietę ewaluacyjną opracowaną przez Narodową Agencję Programu Comenius.
I.        Cele Projektu
 
Osiąganie celów a ustalony harmonogram działań w projekcie  
Zgodnie z harmonogramem, w I roku projektu miała zostać ustalona infrastruktura w celu odpowiedniej komunikacji pomiędzy szkołami. Szkoła partnerska utworzyła platformę, w jakiej szkoły umieściły informacje dotyczące każdej ze szkół, oraz platforma ta została utworzona w celu magazynowania tworzonych projektów itp.
Nauczyciele zgodnie z harmonogramem, a nawet i częściej, stale utrzymywali kontakt ze sobą pomiędzy krajami. Koordynatorzy starali się regularnie ze sobą komunikować, w celu określania celów pośrednich, oraz w celu organizacji poszczególnych, regularnie ustalanych wizyt.
 
II.      Metody osiągania celów
 
Zajęcia lekcyjne a realizacja projektu
Wszelkie działania w ramach projektu były w większości realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, lub były z nimi ściśle związane- gdzie uczniowie rozpoczynali pracę na zajęciach a efekty końcowe osiągali w domu. Dodatkowo, w ramach realizacji projektu, szkoła podejmowała się wielu zadań dodatkowych, stanowiących rozszerzenie projektu, należały do nich happeningi i imprezy szkolne, takie jak Dzień Comeniusa, Dzień Angielski, Konkursy Wewnątrzszkolne ( Np. Stolice i Sławne Postaci Europy) i Akcje Pozaszkolne ( np. Warsztaty po Europie służyły zdobywaniu wiedzy na temat stolic Europy- uczniowie w efekcie końcowym tworzyli prezentacje w odniesieniu do swych dosłownych doświadczeń)
 
Projekt a Interdyscyplinarność
Projekt jest w pełni interdyscyplinarny. Ogarnia on bardzo szerokie spektrum tematyczne, np.:
-Edukacja medialna- wykorzystywanie i właściwy odbiór mediów- zwracanie uwagi na to iż plagiat nie jest praca własną, umiejętność wyszukiwania informacji w mediach, posługiwanie się umiejętne mediami, teatr jako źródło przekazów medialnych
-Edukacja ekologiczna- Człowiek a środowisko, Ochrona środowiska naturalnego
-Edukacja społeczna, patriotyczna i regionalna- dbałość o dziedzictwo kulturowe, wspólne świętowanie w domu i w szkole, Tradycje i zwyczaje związane z obchodzeniem określonych świąt- zwyczaje żywieniowe, przysłowia, sylwetki wielkich Polaków i oraz sławnych Postaci Europy- szukanie wzorców zachowań
 
Projekt a metody aktywizujące
W trakcie realizacji projektu wykorzystywano w pełni metody aktywizujące- obraz, prezentacje multimedialne, filmy, odgrywanie scenek przy wykorzystaniu podkładu muzycznego i obrazu, zdjęć itp. Np. scenki na Halloween, brano udział w warsztatach poszerzających wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, Np. Drama ( poprzez którą uczniowie gimnazjum i liceum uczyli się tolerancji dla odmienności kulturowej-Zgodnie z harmonogramem projektu w ramach dramy wykorzystywane były obrazy muzyka i ruch, uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Wycieczki fakultatywne- warsztaty po Europie
Np. Dzień Comeniusa stanowił formę wykładu i częściowo warsztatów
Warsztaty po Europie- zajęcia praktyczne
Prezentacje multimedialne, film- pokaz
Mój idol- analiza przypadku w odniesieniu do swych doświadczeń i oczekiwań życiowych
Warsztaty teatralne-drama- by przeżyć na własnej skórze
Halloween- granie ról- zrozumienie struktury roli, użycie praktyczne poznanych zwrotów
Prezentacje nt ochrony środowiska, szkoły przyszłości-metody kreatywne- w celu twórczego rozwiązywanie problemu
Projekty np. My Invention, Our Holiday Traditions- metoda projektu- zintegrowana – kumulacja różnych form aktywizujących oraz doskonalenie pracy w grupie
 
Realizacja Projektu a Nauka Języków Obcych
-Projekt w głównej mierze jest realizowany na zajęciach językowych,
-uczniowie materiały uzyskane w ramach realizacji projektu są albo w języku obcym albo są tłumaczone z języka rodzimego na język obcy- głównie angielski
-uczniowie w ramach zagranicznych wizyt roboczych , w trakcie komunikowania się z uczniami z innych krajów na żywo i za pomocą Internetu wykorzystują języki obce
 
Projekt a Technologie Informacyjno Komunikacyjne
Projekt jest w pełni oparty na wykorzystywaniu TIK- bazy danych, Internet, komputer, laptop, projektor itp.
 
III.    Wpływ projektu na uczniów
 
Realizacja projektu a ilość zaangażowanych uczniów
W ramach realizacji poszczególnych działań projektu w akcje, konkursy itp. angażowanych było coraz więcej uczniów. W 3 roku projektu wyraźnie można stwierdzić że dużo większa ilość uczniów szkoły uczestniczyła w rozmaitych działaniach podejmowanych w ramach projektu ( na 750 uczniów szkoły w akcjach, projektach, warsztatach, konkursach i happeningach organizowanych w szkole i poza nią uczestniczyło około 300 uczniów- z czego 3 klasy GP oraz ostatnie LO ze względu na obowiązki związane z ukończeniem szkoły nie uczestniczyło na tyle często w takich formach aktywności, czyli liczba aktywnych uczniów stanowiła około 60 % uprawnionych uczniów)
 
 
 
Aktywność i Zaangażowanie Uczniów w Projekcie
Świadomość uczniów, ich chęć uczestniczenia w działaniach , akcjach i projektach rośnie nieustannie. Przykładowo, na początku realizacji projektu, zajęcia prowadziło się raczej z nielicznymi klasami, a chętnych do uczestniczenia w konkursach czy wyjazdach zagranicznych nie było zbyt wielu. To samo dotyczyło kwestii przyjęcia do siebie partnera z innego kraju. W roku bieżącym uczniowie nabrali niemalże bojowego ducha, w celu uczestniczenia w działaniach, sami wykazują się inicjatywą np. dotyczącą prezentacji szkoły w ramach wizyt partnerskich, realizacji działań w ramach promocji szkoły, np. napisania sprawozdania z pobytu w szkole partnerskiej, stworzenie prezentacji będącej relacją z warsztatów po Europie, chętnych do uczestniczenia w konkursach projektowych również jest coraz więcej.
 
Projekt a Nabywanie Nowych Umiejętności przez Uczniów
Nie sposób zliczyć, jakie umiejętności nabyli uczniowie, tak jest ich wiele:
- posługiwanie się swobodne pocztą elektroniczną w komunikacji z kolegami ze szkoły, z koordynatorem, z nauczycielami, z kolegami z innych krajów; posługiwanie się swobodne programem PowerPoint- pokonywanie trudności technicznych wynikających z różnic w oprogramowaniu, umiejętność załączania plików audio i wideo do prezentacji itp., posługiwanie się laptopem i projektorem multimedialnym, swobodne nagrywanie na płyty CD DVD
- coraz swobodniejsze porozumiewanie się w języku obcym, nie tylko w angielskim ale także w niemieckim, w ramach realizowanych działań, wizyt partnerskich czy zdalnej komunikacji, oraz sprawne wykorzystywanie języka obcego w ramach organizowanych imprez szkolnych, np. Dzień Niemiecki oraz Konkurs Recytatorski czy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
- nabywanie coraz szerszej wiedzy na temat unii europejskiej i poznawanie edukacyjnych programów unijnych w ramach realizowanych akcji happeningów czy konkursów
-poszerzanie wachlarza metod aktywizujących, jakim uczniowie potrafią się posługiwać coraz swobodniej i naturalniej, ucząc się sztuki prezentacji, autoprezentacji,
- poznanie nowych kultur i nauczenie się tolerancji i ciekawości wobec odmienności kulturowej innych krajów Itp.
 
Kompetenecje Językowe Uczniów-ich zwiększenie w ramach projektu- definitywnie tak- j/w
 
IV.   Wpływ projektu na szkołę
 
Projekt a udział nauczycieli
 
W projekcie bierze udział ściśle grupa kilku nauczycieli, głównie z języka angielskiego i historii- co było w zamierzeniach już od początku projektu, ale także z języka niemieckiego, informatyki i pośrednio inni nauczyciele angażujący się w działania związane z projektem. Nawet  jeżeli nauczyciele nie są bezpośrednio związani z projektem, to pośrednio w nim coraz więcej z nich uczestniczy. W ramach propagowania idei wykorzystywania nowych mediów, nauczyciele nie tylko coraz liczniej uczestniczyli w formach doskonalenia opierających się na wykorzystywaniu np. komputera w pracy dydaktycznej, ale również coraz liczniej starali się wykorzystywać nowe media poprzez używanie gotowych prezentacji multimedialnych, wykorzystywanie filmów, tworzenie prezentacji itp. W takim aspekcie, rozważając główny sens projektu, jego zakres się wyraźnie rozszerza…
 
 
Projekt a zarządzanie szkołą
 
Główna ideą projektu jest wykorzystywanie nowych mediów w edukacji. Szkoła, jako placówka oświatowa, w tym kontekście, wymaga dużej dozy czasu i funduszy w celu pełnej inkorporacji  zamierzonych idei.  Jednakże podjęto już w danym okresie czasu kroki zmierzające ku temu.  
 
 
Projekt a autorskie programy nauczania/ ścieżki edukacyjne
 
Nauczyciele w ramach projektu szkolili się w celu coraz lepszego wykorzystywania nowych mediów.
Baza multimedialna obecnie w szkole jest nadal w rozbudowie, dlatego nie ma na razie możliwości np. prowadzenia zajęć lekcyjnych na bieżąco z bezpośrednim wykorzystaniem komputerów na zajęciach nie informatycznych. Jednakże istnieją założenia, iż w oparciu o pojawiające się już tablice interaktywne, projektory itp., możliwe jest tworzenie autorskich programów. Nauczyciele języków obcych bardzo chętnie by się tego podjęli i rozważają taką kwestię.
 
Projekt a nowe metody nauczania 
 
Projekt podejmuje zagadnienia stosunkowo nadal innowacyjne. Zakładając, iż celem projektu jest jak najszersze wykorzystywanie nowych mediów w koncepcjach nauczania, ich wykorzystywanie w sposób stały i cykliczny niejednokrotnie, stanowić może pewną nową metodę pracy.
Tym bardziej ( patrz wyżej/ niżej), że w tym aspekcie stałe korzystanie w dydaktyce chociażby z poczty internetowej czy wykorzystywanie stałe niemalże programów/ sprzętu do prezentacji multimedialnych stanowi również pewno novum co do wykorzystywanych metod nauczania i uczenia się.
 
Projekt a doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela
 
Inicjacja projektu wynikała z potrzeb szkoły, gdyż zmierza ona w kierunku nowoczesności i wychodzenia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów oraz społeczności lokalnej. Z drugiej strony realizacja projektu wpłynęła na chęć i konieczność rozwijania kompetencji informacyjno- komunikacyjnych wśród nauczycieli.
Nauczyciele z własnej inicjatywy korzystali z form doskonalenia się zawodowego w tym kierunku, jak również wychodzili z inicjatywą i korzystali z możliwości takiego doskonalenia się, jakie mogło mieć miejsce w ramach WDN.
 
WDN:
-Technologie Informacyjne i Edukacja Multimedialna w Praktyce szkolnej (nauczyciele przedmiotów humanistycznych, ścisłych, języków obcych)- 15 osób;
-Komputer dla ucznia ( 15)
-Excel w dydaktyce szkolnej ( 15) nauczyciel różnych przedmiotów
Szkolenia indywidualne ( poza szkołą):
-TechTeachTech ( nauczyciele języka angielskiego)
-Nauczyciel przyszłości ( informatyk, j. obcy) szkolenie nt e-learningu w dydaktyce szkolnej
-Administrowanie siecią ( nauczyciele informatyki)- 3 osoby
-Programowanie ( nauczyciele informatyki)- 2 osoby
-Excel i baza danych ( nauczyciele informatyki)- 2 osoby
Plany przyszłych szkoleń:
- Indicator- szkolenie dla ok. 20 osób, na temat e-learningu, platformy e-learningowej, wprowadzenia e-learningu w naturalny proces dydaktyczny szkoły
- Nauczyciel przyszłości, cd- nauczyciel informatyki i j. obcego
 
 
 
Projekt – jego realizacja a integracja społeczności szkolnej
 
Społeczność szkolna, wraz z rozwojem projektu, coraz bardziej wykazywała zainteresowanie i zaangażowanie projektem. W początkowej fazie, ze względu na pojawienie się pierwszego tego typu projektu w naszej szkole, niektórzy nauczyciele oraz uczniowie podchodzili z dużą dozą nieufności.
Jednakże wraz z rozszerzaniem działań projektu, i pojawianiem się jego korzyści dosłownych i ukrytych, takich jak możliwość realizacji nietypowych działań dydaktycznych, możliwość wykazywania się inicjatywą i kreatywnością, możliwość poznawania innych kultur, możliwość doskonalenia języka obcego oraz swych umiejętności w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych, społeczność szkolna coraz bardziej angażowała się w jego realizację.
W końcowym efekcie, nigdy nie było problemu z zachęcaniem uczniów do wykonywania rozmaitych zadań.  Tak więc, projekt w bardzo znaczącym stopniu wpłynął na rozwinięcie indywidualnej inicjatywy, wyobraźni, samorządności, pewności siebie, nie wspominając już o znacznym rozwoju kompetencji odnoszących się do nowych mediów.
Poprawie uległy relacje interpersonalne, zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów, a przekaz informacji nie stanowił już problemu. Zarówno w ramach projektu jak i w ramach komunikacji dydaktycznej pomiędzy np. nauczycielami a dyrekcją zaczęto w pełny sposób wykorzystywać technologie informacyjno- komunikacyjne. Dzięki temu komutacja za pomocą Internetu chociażby stała się stałym elementem ułatwiającym realizację projektu jak i normalne funkcjonowanie szkoły.
 
 
V.     Wyjazdy realizowane w projekcie
 
 Wyjazdy w ramach projektu i ich wpływ na realizację projektu
 
Wszystkie wyjazdy w ramach projektu były ściśle związane z realizacją projektu, i wynikały z wcześniej uzgodnionego pomiędzy partnerami planu. W ramach cyklicznych spotkań, przedstawiciele szkół partnerskich prezentowali akcje konkursy i projekty oraz ich rezultaty zrealizowane w minionym okresie w ich szkole. Należy zwrócić uwagę na to, iż dokonywali tego nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie poszczególnych szkół. Następnie, w trakcie realizowanych wizyt, nauczyciele i uczniowie szkół goszczących nie tylko mogli poznawać systemy edukacyjne krajów partnerskich i uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, również wykorzystujących nowe media, ale także wspólnie decydować o dalszych planowanych przyszłych przedsięwzięciach. W trakcie spotkań mających na celu ścisłą prace nad projektem, przedstawiciele poszczególnych szkół prezentowali propozycje dotyczące możliwych do zrealizowania przedsięwzięć- projektów, następnie szkoły partnerskie ustalały czy jest to możliwe do zrealizowania, kto się na to może zdecydować, na jakich przedmiotach mogą zostać one zrealizowane. Itp.
 
Wymiana uczniów i jej powiązania z całoroczną pracą w projekcie
 
W wymianach uczniów ściśle uczestniczyli uczniowie zaangażowani w projekty realizowane w ramach poszczególnych działań podejmowanych w szkole.
Uczniowie:
-brali udział w konkursach i przedsięwzięciach służących realizacji projektu ( np. udział w warsztatach po Europie -tworzenie prezentacji nt Stolic Europy; wyjazdy w ramach projektu- tworzenie galerii zdjęć/ relacji z wyjazdów; udział w konkursie nt. Sławnych Postaci Europy- wykazanie się wiedzą i umiejętnościami wyszukiwania informacji na dany temat) itp.
- pracowali nad tłumaczeniami materiałów promocyjnych, np. nt szkoły, miasta Pszczyna itp.
- współorganizowali wydarzenia takie jak Tydzień Comeniusa, Spotkanie Centralne w Polsce, w, ramach którego gościliśmy wielu uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich itp.
 
VI.   Materialne produkty projektu
 
Realizacja projektu a tworzenie produktów końcowych
 
Każde z działań podejmowanych w ramach realizacji całego, 3-letniego Projektu Rozwoju Szkoły doczekało się swojego produktu końcowego
Po każdym projekcie/ działaniu związanych z projektem, powstawały prezentacje multimedialne, galerie zdjęć, materiały audiowizualne ( nagrane filmy czy odgrywane role w ramach projektu, np.), ale także rozmaite prace uczniów, takie jak plakaty, broszury itp.
Miały także miejsca przedstawienia/scenki teatralne (przykładowo w ramach rozwijania wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych – np. Opowieści Halloween, prezentowane przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych, a które dodatkowo zostały uwiecznione w formie filmu i zdjęć).
W ramach realizowanych projektów powstało oczywiście wiele scenariuszy imprez ( np. Tydzień Comeniusa, Konkurs nt Sławnych Postaci Europy), oraz scenariuszy lekcji ( w ilości bardzo dużej, z przedmiotów ściśle związanych z projektem- j. obce, historia, WOS, ale także z innych przedmiotów).
Stanowić to może bardzo bogatą bazę danych jaka można będzie wykorzystywać na stałe w dydaktyce szkolnej.
 
 
 
VII.Rozpowszechnianie projektu
 
Rozpowszechnianie wyników projektu
 
Zgodnie z planem, szkoła regularnie dzieliła się doświadczeniami związanymi z projektem i jego realizacją. Na stronie internetowej szkoły powstała pod-strona informująca całą szkołę i środowisko lokalne o realizowanych działaniach.
Cyklicznie na stronie internetowej miasta Pszczyna pojawiały się sprawozdania i foto-relacje z realizowanych wizyt w ramach projektu. W szkole powstała galeria foto-relacji i sprawozdań, a w gablotach umieszczono informacje dotyczące krajów partnerskich. Projekt był również cyklicznie nagłaśniany w szkole i środowisku lokalnym. W ramach imprez organizowanych w szkole, takich jak Tydzień Comeniusa- uczniowie poznawali struktury rozmaitych form programów Unijnych oraz poszerzali swoją wiedzę na temat krajów partnerskich poprzez uczestniczenie w ustnych relacjach uczniów i nauczycieli po wizytach zagranicznych. W ramach spotkania Centralnego, jakie szkoła organizowała w drugim roku projektu, a w jakim uczestniczyli dyrektorzy krajów partnerskich, zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych władz oświatowych oraz władz miasta, a także lokalna prasa. Dzięki temu środowisko lokalne mogło bliżej zapoznać się z projektem realizowanym przez szkołę, a władze mogły znaleźć potwierdzenie, iż szkoła rzetelnie realizuje zamierzony projekt.
Szkoła zamierza zorganizować na początku roku szkolnego 2008/2009, po zakończeniu wszystkich działań związanych z projektem, imprezę otwartą dla środowiska lokalnego. Spotkanie takie ma mieć na celu zaprezentowanie projektu i pokazanie jej produktów przydatnych w edukacji, i szkoła zamierza na nie zaprosić przedstawicieli władz lokalnych oraz miejscowe szkoły.
 
Włączenie społeczności lokalnej w projekt
 
Szkoła była bardzo często integrowana, w ramach realizacji projektu, gdyż wymaga tego niejednokrotnie pełna jego realizacja. Przykładami takiej współpracy był przed wszystkim kontakt z instytucjami, które wspierały szkołę w celu pomyślnej realizacji projektu. Szkoła współpracowała z PZE, które także wspierał szkołę finansowo, czy to częściowo na stałe, czy to tymczasowo, jak to np. miało miejsce zanim szkoła uzyskała grant w następujących 2 latach realizacji projektu. Szkoła utrzymywała stały kontakt z Urzędem miasta Pszczyna. Początkowo kontakt był utrzymywany w relacjach oficjalnych, poprzez dyrekcję i burmistrza. Następnie koordynator mógł już bezpośrednio komunikować się z Biurem Promocji przy urzędzie miasta. Dzięki o wiele bardziej bezpośredniemu kontaktowi, szkoła pozyskiwała wiele materiałów promocyjnych. Służyły one jako podarunki zarówno w trakcie wizyt zagranicznych w ramach projektu, w szkołach partnerskich, i oczywiście odpowiednio promowały miasto i region z jakiego szkoła pochodzi.
Dodatkowo, uczniowie i rodzice angażowali się indywidualnie, np. w ramach Spotkania Centralnego w Polsce, uczniowie organizowali w szkolę zbiórkę pożywienia i napojów na poczęstunek, a rodzice sponsorowali część wkładu pozyskanego na cel projektu. Drobni prywatni przedsiębiorcy złożyli drobne darowizny rzeczowe. W ramach wyjazdów zagranicznych mogliśmy liczyć na rzeczową lub finansową pomoc prywatnych przedsiębiorców. Przykładem tego może być pomoc firmy WONAM, dzięki której, możliwe było zabranie większej ilości dzieci na wyjazdy zagraniczne. Rodzice chętnie zabierali do siebie uczniów przyjeżdżających do Pszczyny w ramach wizyt, zapewniali i wikt i zakwaterowanie, ale także ciekawie wypełniali im czas wolny. Poprzez to szkoła nasza, jak i nasz kraj był bardzo pozytywnie i gościnnie postrzegany przez kraje partnerskie.
Wszyscy nauczyciele i uczniowie pragnęli się aktywnie angażować w spotkania towarzyskie w ramach wizyt szkół partnerskich. Uczniowie chętnie tworzyli program artystyczny w ramach wizyty gości.
 
 
 
 
VIII.                      Ewaluacja projektu
 
Ewaluacja wewnętrzna projektu
 
Na początku i na końcu projektu, opracowane zostały ankiety. Ich celem było sprawdzenie wiedzy uczniów na temat zagadnień związanych z projektem. Pytania odnosiły się zarówno do kwestii nowych mediów jak i samego programu Comenius, czy innych programów edukacyjnych z ramienia Unii Europejskiej. Pozwoliły one sprawdzić poziom wiedzy uczniów w odniesieniu do poruszanych zagadnień, jak i określić, w jaki sposób projekt wpłynął na wzrost świadomości i wiedzy uczniów w tym zakresie.
Cyklicznie pojawiały się w Internecie sprawozdania przygotowywane przez koordynatora, nauczycieli uczestniczących w działaniach oraz przez uczniów( j/w)
Miały również miejsce na bieżąco spotkania osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt, dyrekcji, nauczycieli /koordynatora czy uczniów, w celu sprawnej realizacji działań oraz w celu określenia/zmiany formy/ typu zadań do wykonania w ramach projektu.
 
 
 
Ewaluacja zewnętrzna projektu
 
Cyklicznie odbywały się prezentacje/ spotkania dla uczniów, nauczycieli prezentujące sprawozdania z projektu. Miały również miejsce sprawozdania o dyspozycji dyrekcji, władz lokalnych i środowiska lokalnego, zwłaszcza w wersji multimedialnej na stronie internetowej szkoły. Miała również miejsce ewaluacja zewnętrzna, odnosząca się do kwestii merytorycznych, statystycznych i finansowych jaka została przedłożona w Narodowej Agencji Programu Comenius po I roku realizacji projektu.
 
                                
IX.    Trudności w realizacji projektu
 
Typy napotkanych trudności
 
- początkowy brak autentycznego zaangażowanie w projekt uczniów/ nauczycieli; nieufność wobec innowacji w postaci projektu całkowicie nowego w życiu szkoły; nieufność wobec typu projektu- przy wykorzystaniu nowych mediów- zwłaszcza wśród nauczycieli;
-brak pewności siebie wśród nauczycieli i uczniów ( w odniesieniu do znajomości języków obcych czy umiejętności potrzebnych do realizacji działań)-co jak się okazało w trakcie realizacji projektu- całkowicie niesłuszne i nieuzasadnione w konfrontacji z innymi nacjami/ szkołami/ partnerami
- kwestie finansowe uniemożliwiały niektórym uczniom pełne zaangażowanie się w projekt, np.. niektórzy uczniowie nie byli w stanie zaprosić partnera do siebie do domu.
-pewno trudności organizacyjne w realizacji wizyt partnerskich wynikające z różnic w rozkładzie rocznych zajęć w szkołach w różnych krajach/ inny terminach wakacji czy świąt.
- pewien problem stanowiło dla strony polskiej to, iż okazała się ona stosunkowo najgorzej technicznie wyposażona w nowe media jako narzędzia pracy; w końcowym efekcie jednakże szkoła polska stworzyła najwięcej projektów, konkursów i podjęła się największej ilości inicjatyw związanych z projektem, bądź stanowiących jego naturalne konsekwencje ( np. warsztaty po Europie; zakup sprzętu/ pozyskanie sprzętu, np. również ze źródeł unijnych; szkolenia dla nauczycieli związane z nowymi technologiami)
-utrudnienie stanowiło niewłaściwe rozkładania terminów otrzymywania grantów.
W celu założonej wizyty roboczej wizyty w Turcji, w II roku projektu, konieczne było pozyskanie pożyczki od Urzędu Miasta.
- trudność stanowił dla szkoły polskiej fakt, iż pragnęłaby ostatecznie w pełni zintegrować zajęcia lekcyjne z nowymi mediami, tzn. np. móc przeprowadzić zajęcia z przedmiotu nieinformatycznego, w trakcie gdy uczniowie maja do dyspozycji indywidualnej komputery, Internet, a nie tylko rzutnik.
-dużą trudność dla szkoły polskiej stanowiły skomplikowane procedury pozyskiwania grantów, pisania aplikacji, pisania szczegółowych raportów wielorakiego rodzaju, co nie ma miejsca w innych krajach
Pomimo wielu trudności szkoła starała się i radziła sobie płynnie z realizacją projektu.
 
X.      Współpraca ze szkołami partnerskimi
 
Współpraca z krajami partnerskim przebiegała stosunkowo płynnie. W początkowym etapie projektu szkoła polska odczuwała częściowy dystans zwłaszcza jednego z partnerów-co w ostatecznie uległo całkowitej zmianie. Szkoła polska pomimo wstępnego postrzegania jej jako kraju mniej znaczącego, wykazywała się na tyle dużą kreatywnością i zaangażowaniem, iż zdobyła z czasem duży szacunek a nawet podziw dla ilości i jakości realizowanych działań.
Z czasem wywiązała się duża więź pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu, bliska znajomość pomiędzy koordynatorami poszczególnych szkół. Uczniowie poznający się w ramach projektu utrzymali stałe kontakty ze sobą, także poza projektem, a nawet miały miejsce prywatne wizyty uczniów pomiędzy sobą.
Wizyty robocze, w jakich brano udział organizowane były ciekawie, bogaty były w program kulturalny pozwalający poznać walory miasta, rejonu i kraju, nauczyciele i uczniowie goszczący spotykali się z dużą gościnnością zarówno ze strony uczniów, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.
Goście, w ramach wizyt w Polsce, zaskoczeni byli zawsze zaangażowaniem nauczycieli i uczniów, nie tylko tych biorących udział bezpośredni w projekcie. Goście zawsze mogli liczyć na towarzystwo, nawet w czasie wolnym. Zdumiewała ich gościnność, serdeczność i podobał im się bardzo proponowany program artystyczny/ kulturalny- w szkole i poza nią.
Szkoła polska wykazywała się największą systematycznością w komunikowaniu się z partnerami. Jedna ze szkół partnerskich niewystarczająco przygotowała wizytę roboczą, wynikało to z problemów osobistych koordynatora szkoły i nie podjęcia się tej roli w końcowej fazie projektu przez innego nauczyciela tej szkoły. Szkoła polska pragnęłaby większego zaangażowania ze strony partnerów, i większej chęci angażowania nowych mediów z ich strony, a które inne kraje miały o wiele bardziej rozbudowane w szkole
 
 
 
  17270 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=